Сите текстови претходно се проверуваат од тимот на Ливада.мк пред да се објавени. Ливада.мк го задржува правото да не објави текст, доколку смета дека не се почитувани условите за користење на веб страната. Доколку имате некаков проблем при испраќањето на вашите материјали, можете да ни ги испратите и дирекно на следнава е-маил адреса – [email protected] , притоа ќе сметаме дека сте се согласиле со условите на користење на страната.

Вашата е-пошта (задолжително)

Внесете го вашето име или псевдоним (при првата објава на ваш материјал, ова име/псевдоним се запишува во нашиот систем и секогаш ќе биде сврзано со вашата е-маил адреса, наведена погоре)

По домаПод широка крошњаЕволуцијаЗдрава ХранаДешавкиЖивотТаблаПо светот

Date :

Location :

Venue :

Start :

Price :

Внеси текст или прикачи документ (текстовите да се на мекедонски јазик и кирилично писмо):

Прикачи слики од авторот/аватарот.


Се согласувам со условите на користење и ги имам прочитано истите.

 
 

Comments are closed.